GDPR - ochana osobných údajov - KingTours - cestovná agentúra Štúrovo

S nami je dovolenka istá!

Fakultatívne zajazdy v Štúrove a v jeho okolí.

SKHUUKDE
Prejsť na obsah

Zásady spracúvania osobných údajov GDPR

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
Cestovná agentúra Kristián Tölgyesi – KING TOURS, k osobným údajom klientov pristupuje zodpovedne a snaží sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chrániť osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach a prosíme, aby ste si ich preštudovali.

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:
Kristián Tölgyesi – KING TOURS cestovná agentúra, so sídlom Agátová 1577/17, 94301 Štúrovo, IČO: 41088247, zapísaná ŽR 460-22749 Nové Zámky
2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Adresa na zasielanie písomností:  Hlavná 10, 943 01 Štúrovo
Telefonický kontakt: +421 36 751 05 30
Emailový kontakt: agentura@kingtours.sk
webové sídlo: www.kingtours.sk
3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:
Cestovná agentúra Kristián Tölgyesi – KING TOURS, spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:
• Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
• Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
• Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
• Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
• Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania Vernostného programu – bonusových a vernostných zliav do budúcna , kde je právnym základom oprávnený záujem klientov spoločnosti ako aj písomný súhlas klientov na takéto spracúvanie.
• Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.
4) Kategórie dotknutých osobných údajov:
Osobné dáta, ktoré získavame a uchovávame:
a) vyhľadávanie na webe
- lokalita
- IP adresa
- operačný systém
- prehliadač
- príchodová stránka/priama návšteva
b) komunikácia na online chate
- lokalita
- IP adresa
- meno a priezvisko klienta
- e-mailová adresa
- telefón
c) objednanie zájazdu
- lokalita
- IP adresa
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa
- telefón
- meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich
- dátumy narodenia účastníkov
- adresy bydliska účastníkov
d) údaje, ktoré môžu byť dožiadané
- štátne občianstvo cestujúcich
- číslo pasu/ID karty
- sken pasu (vybavenie vstupných víz, online check-in)
- obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku
- požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia
- požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu
- požiadavky na asistenciu
- iné zdravotné obmedzenia cestujúcich
- rodné číslo (vybavenie víz, cestovné poistenie)
- údaje o bankovom účte (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby, splátkový predaj)
- údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej udalosti, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy
- fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz)
e) pre potreby vernostného programu a marketingových aktivít
- informácie o navštívenej krajine, rozsahu služieb, termíne, cene
5) Príjemcovia osobných údajov:
Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, poistenie a asistenčné služby a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu.
6) Prenos osobných údajov do 3. krajín:
K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možností v šifrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.
7) Doba uchovávania osobných údajov:
Podľa Účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 rokov od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.
Práva dotknutej osoby:
• právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
• právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
• právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splanené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,
• právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
• právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.
Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.
9) Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja:
- všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.


King Tours - cestovna agentura
Kristián Tölgyesi - KING TOURS
cestovná agentúra

Sídlo: Agátová 1577/17
Prevádzka: Hlavná 10
943 01 Štúrovo

Kontaktné informácie:
Tel.:    036 / 751 05 30
Fax:    036 / 751 05 30
Mobil:  0905 964 585
         0917 558 807
E-mail: agentura@kingtours.sk

Ováracia doba:
Pondelok:  09:00 - 17:00
Utorok:     09:00 - 17:00
Streda:     09:00 - 17:00
Štvrtok:    09:00 - 17:00
Piatok:      09:00 - 17:00

Sobota:     09:00 - 12:00
Nedeľa:     Zatvorené
Ováracia doba:

Pondelok:  09:00 - 17:00
Utorok:     09:00 - 17:00
Streda:     09:00 - 17:00
Štvrtok:    09:00 - 17:00
Piatok:      09:00 - 17:00

Sobota:     09:00 - 12:00
Nedeľa:     Zatvorené
Kristián Tölgyesi - KING TOURS
cestovná agentúra

Sídlo: Agátová 1577/17
Prevádzka: Hlavná 10
943 01 Štúrovo

GPS:
47°47'55.67"N
18°43'23.62"E
Kontaktné informácie:

Tel.:    036 / 751 05 30
Fax:    036 / 751 05 30
Mobil:  0905 964 585
          0917 558 807
E-mail: agentura@kingtours.sk
Odhlásiť sa
Návrat na obsah